Home & Office

Đặt hàng: 0903005138 - 0909905138

Chân sắt hệ Trapez II

RSS feed

Chấn sắt lắp ráp hệ trapez 2

2,700,000 vnđ
Chân bàn HCTH023  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCTH023  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

820,000 vnđ
Chân bàn HCTH001 có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCTH001 không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn rất linh...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

1,650,000 vnđ
Chân bàn HCTH017  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCTH017  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

850,000 vnđ
Chân bàn HCTH002 có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCTH002 không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn rất linh...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

1,850,000 vnđ
Chân bàn HCTH018  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCTH018  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

870,000 vnđ
Chân bàn HCTH003 có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCTH003 không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn rất linh...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

800,000 vnđ
Chân bàn HCTH019  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCTH019  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

870,000 vnđ
Chân bàn HCTH004 có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCTH004 không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn rất linh...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

830,000 vnđ
Chân bàn HCTH020  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCTH020  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

890,000 vnđ
Chân bàn HCTH005 có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCTH005 không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn rất linh...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

910,000 vnđ
Chân bàn HCTH021  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCTH021  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

910,000 vnđ
Chân bàn HCTH006  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCTH006  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

980,000 vnđ
Chân bàn HCTH007  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCTH007  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

1,200,000 vnđ
Chân bàn HCTH008  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCTH008  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

1,400,000 vnđ
Chân bàn HCTH009  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCTH009  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

1,850,000 vnđ
Chân bàn HCTH010  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCTH010  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

1,200,000 vnđ
Chân bàn HCTH011  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCTH011  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

1,950,000 vnđ
Chân bàn HCTH012  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCTH012  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

2,800,000 vnđ
Chân bàn HCTH013  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCTH013  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

1,450,000 vnđ
Chân bàn HCTH014  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCTH014  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

1,500,000 vnđ
Chân bàn HCTH015  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCTH015  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK

1,600,000 vnđ
Chân bàn HCTH016  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCTH016  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
MUA NGAY VỚI 1 CLICK